ข่าวพระราชกรณียกิจ              

ข่าวประชาสัมพันธ์    

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ                                               

     25 เม.ย.59

   พิกุลทอง...ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต 
   สมเด็จ  พระนเรศวรมหาราช

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

    21-22 เม.ย.59

    พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร  
    รุ่นที่ 2

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรงานวันลองกอง
 “100ปี ร้อยดวงใจชาวนรา เทิดไท้ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหา
 จักรีสิรินธร”

  19-20 เม.ย.59   

    พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร                       รุ่นที่ 1

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

     6 เม.ย. 59

  พิกุลทอง...ร่วมพิธีวันระลึกมหาจักรี
  บรมราชวงศ์

 

 25 ก.พ.58

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่อ
  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทำเนียบ

    4-6 เม.ย.59

  กปร. ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
  ชีวิต  10
หมู่บ้าน

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจุลินทรีย์ฯ และอื่นๆ

   4 เม.ย.59

  องคมนตรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
  เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

   

   2 เม.ย 59

  พิกุลทอง...จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
   ราชกุมารี

   

    1 เม.ย.59

  รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน.... 
  ร่วมหารือแนวทาง  การดำเนินงานการ 
  ปรับปรุงดินโครงการฟาร์มตัว  อย่างฯ

     

  30 มี.ค.59

   พิกุลทอง...ร่วมบรรยาย เศรษฐกิจพอ  
  เพียง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 

 

 

 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

      

      

   
การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

วีดีโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

คลังความรู้

 

 

     

                ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ         การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ               เศรษฐกิจพอเพียง           หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 24,332