รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วนพระราชทาน ประจำปี 2559ข่าวพระราชกรณียกิจ              

ข่าวประชาสัมพันธ์    

  14 มิ.ย.59

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จฯ จังหวัดนราธิวาส                                   

แบบฟอร์มใบสมัคร การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชิงถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ครั้งที่ 17
ของนักเรียนระดับมัธยาศึกษาตอนต้นประจำปี 2559

 21 ก.ย.58

  สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 

  4-5 ก.ค.59
 พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรพื้นที่
 ดินเปรี้ยวจัด

21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

 

 29-30 มิ.ย.59
 พิกุลทอง....ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตกรพื้นที่
 ดินทรายจัด

 

21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรงานวันลองกอง
 “100ปี ร้อยดวงใจชาวนรา เทิดไท้ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหา จักรีสิรินธร”

   27-28 มิ.ย.59
  พิกุลทอง....จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด
  เพื่อปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล

 

 25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

  23-24 มิ.ย.59
 พิกุลทอง...ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม  (พพร.)    รุ่นที่ 5

 

25 ก.พ.58

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่อ
  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทำเนียบ

  22 มิ.ย.59
 พิกุลทอง...ร่วมประชุมหารือ โครงการศูนย์เมล็ด 
 พันธุ์ข้าวเขตพื้นที่ภาคใต้ อันเนื่องมาจากพระ  ราชดำริ

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจุลินทรีย์ฯ และอื่นๆ

 21 มิ.ย.59
 พิกุลทอง...ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการ
 บริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

     

 20 มิ.ย.59
 กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่อง
 มาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

   

 9 มิ.ย.59
 ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 ครองราชย์ 70 ปี

 

 

 

 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
          
           

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

คลังความรู้

 

 

     

                   ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง               หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 29,039