วิสัยทัศน์ศูนย์ : เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ข่าวพระราชกรณียกิจ

เรื่องเด่นในเว๊บไซต์          

  • โครงการจัดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1 ก.ย.59)

  • กิจกรรม “สร้างงานสร้างอาชีพจากงานของในหลวง” (29 ส.ค.59)

  • พิกุลทองจัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ฉลองราชย์ ๗๐ ปี เคียงคู่ทรงงาน ๘๔ พรรษา ราชินีศรีแผ่นดิน”(25-31 ส.ค.59)

ข่าวสารประกาศของหน่วยงาน

                                                                         จัดซื้อ-จัดจ้าง                                                                                                                                                             
ประกาศ เรื่อง การนำหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน  7/9/59
ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
          
           

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

คลังความรู้

 

 

     

                   ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง               หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 36,500