อักษรวิ่ง... ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 "รางวัลบูรณาการการบริการเป็นเลิศ ระดับดี" ชื่อผลงาน"ผลสำเร็จของโครงการแกล้งดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร"
 

 

ข่าวพระราชกรณียกิจ              

ข่าวประชาสัมพันธ์    

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ                                               

 

 27 ม.ค.59

 เกษตรจังหวัดรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย นำเกษตรกร  เยี่ยมชม...ศูนย์ฯ

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

 25-27 ม.ค.59

 ผอ.ศพท.ติดตามงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต            10 หมู่บ้าน 

21 ก.ย.58

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรงานวันลองกอง
“100ปี ร้อยดวงใจชาวนรา เทิดไท้ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร”

 19 ม.ค.59

 กปร. ติดตามงานในพื้นที่ขยายผล

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

  18-19 ม.ค.59

 สำนักงาน กปร. ติดตามผลการดำเนินงานของ  ศูนย์ฯ

 

 25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่อ

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทำเนียบ

 11 ม.ค.59

 ศูนย์ฯ....ประชุมสหกรณ์ร้านค้าสามัญ

  ประจำปี 2558

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจุลินทรีย์ฯ และอื่นๆ

  11 ม.ค.59  ศูนย์ฯ....ประชุมสวัสดิการ
 สามัญ ประจำปี 2558

   

8 ม.ค.59 

 พิกุลทอง...ทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2559

     28 ธ.ค.58

 พิกุลทอง... ถ่ายทอดความรู้สู่หมอดินน้อย

     23 ธ.ค.58  

 ผอ.ศพท. พบปะเกษตรกรเข้ารับการอบรม

 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

      

      

   
การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

วีดีโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

คลังความรู้

 

 

     

                ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ         การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ               เศรษฐกิจพอเพียง           หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 20,139